ARGE Gelirine Sıfır Vergi Uygulanacak

0
115

Girişimcilerin AR GE yoluyla ekonomiye kazandırmak istedikleri projelere hükümetten destek yağacak. Teknoloji geliştirme, bilişim, yazılım gibi katma değeri yüksek alanlar için hazırladığı “Araştırma-Geliştirme (ArGe)” teşvikleri torba bir tasarı olarak Meclis’e sunuldu.

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yasa tasansıyla, Ar-Ge merkezleri, tasanm merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalara yeni teşvikler getiriliyor.

Tasarıda neler var?

Araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ve üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayn bir hesabında toplanacak.

Toplanan gelirin yüzde 85’i faaliyette bizzat görev alan öğretim elemanlarına ödenecek.

Teknoloji bölgesindeki şirketlerin yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan 31 Aralık 2023’e kadar gelir ve kurumlar vergisi alınmayacak.

Ar-Ge, yemlik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fon, damga vergisi ve harçtan muaf olacak.

Teknoloji bölgesinde faaliyette bulunanlara bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak.
İndirim konusu yapılacak tutar yıllık 500 bin lirayı aşmayacak ve bu düzenleme 2023 sonuna kadar uygulanacak.
Bilim, teknoloji, Ar GE, yenilik ve tasarım alanında gelişime katkı sağlayacak nitelikli yabancılara süresiz çalışma izni verilecek. Bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri, gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harçtan istisna olacak. Teknolojik ürün deneyim belgesi, teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen ürünlere ve işletmelerin özkaynaklarını kullanarak başarıyla tamamladıkları projeler sonucu ortaya çıkan ürünlere de verilecek.
Tasarım merkezleri de Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek. Teknoloji bölgelerinde çalışan tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretlerinden 31 Aralık 2023’e kadar hiçbir vergi alınmayacak.
Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacak.
Yükseköğretim faaliyeti olarak tanımlanmamış olan doktora sonrası araştırma çalışmaları yapan kişilere ödenen burslar da öğrencilere tanınan gelir vergisi istisnası kapsamında olacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilere ilgili dallardaki lisans programlarına yerleştirilmelerinde ek puan verilecek. İhtisas teknoloji geliştirme bölgelerindeki girişimciler katma değer vergisi ödemeyecek. Tasarım yapan firmalar, damga vergisi ve harçlara ek olarak teknoloji belgesinde sahip oldukları taşınmazlar için emlak vergisi ödemeyecekler.

Yatırımcılar, teknoloji geliştirme bölgeleri firmalarına doğrudan girişim sermayesi sağlamaları durumunda, mevcut uygulamadaki vergi indirimi desteğinden yararlanabilecekler. Teknogirişim sermaye desteğinin alınmasına ilişkin lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden 5 yıl önce alma şartı genişletilerek 10 yıla çıkarılıyor. Böylece Ar-Ge ve yenilik alanında daha deneyimli girişimciler de teşvikten yararlanabilecek.

Tasarım projelerine ilişkin harcamalar ile tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen özel tasarım harcamaları vergi indirimine konu edilecek. Tasanm personelinin görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yansını Maliye Bakanlığı ödeyecek. Teknoloji alanında orijinal fikri olan ancak bunu hayata geçirecek yeterli finansmana sahip olmayan girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak. Girişimcilere tahsis edilen desteklerin belirli bölümü gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak.
19 Ocak 2016 – NETPANO