IŞİD’in 2020’de hedeflediği harita şoke etti

0

Te­rör ör­gü­tü IŞİD, bir yı­lı aş­kın sü­re­dir Su­ri­ye ve Ira­k’­ta ge­niş bir böl­ge­yi kon­trol al­tın­da tu­tu­yor. Ör­güt, bu­ra­da bir “ha­li­fe­li­k” kur­du­ğu­nu öne sü­rü­yor. Lib­ya, Mı­sır, Af­ga­nis­tan, Pa­kis­tan, Ye­men, Ni­jer­ya, So­ma­li gi­bi ül­ke­ler­den te­rör ör­güt­le­ri de IŞİ­D’­e bağ­lı­lık­la­rı­nı ilan et­miş du­rum­da. BBC mu­ha­bi­ri An­drew Hos­ke­n’­in ye­ni ki­ta­bın­da yer alan ha­ri­ta ise te­rör ör­gü­tü­nün top­rak­la­rı­nı genişletme ha­yal­le­ri­ni göz­ler önü­ne ser­di. IŞİ­D’­in 2020 yı­lı he­de­fi ola­rak gös­te­ri­len ha­ri­ta­da Ku­zey Af­ri­ka, Arap ya­rı­ma­da­sı, Kaf­kas­ya, Ba­tı As­ya, Tür­ki­ye, Bal­kan­lar ve İs­pan­ya ör­gü­tün top­ra­ğı ola­rak işa­ret­len­miş